Privacyverklaring

De Van Heumen – de Sitter Stichting, gevestigd te Nieuwegein, Kelvinbaan 40, 3439 MT Nieuwegein, KvK-nummer 41059252 hierna te noemen "de Stichting", is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 

 • Geslacht 

 • Geboortedatum en geboorteplaats 

 • Adresgegevens 

 • Burgerlijke staat 

 • Nationaliteit 

 • BSN-nummer 

 • Voor zover van toepassing: naam en geboortedatum partner 

 • Voor zover van toepassing: voornaam, achternaam en geboortedata kinderen 

 • Telefoonnummer 

 • E-mail adres 

 • Overige persoonsgegevens (zoals inkomensgegevens en gegevens over bezit en schulden) die u actief verstrekt. 

 • Gegevens betreffende de aanvraag, inclusief bedrag en omschrijving en eventuele toelichtingen van derden. 

De Stichting verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

 • Gezondheid; dit geldt voor aanvragen met een medische achtergrond, zoals t.b.v. de aanvraag van een aangepaste fiets, stoel of bed, matras en vloer etc. en uitsluitend nadat u hiervoor toestemming hebt verleend in het aanvraagformulier middels een “vinkje”.  

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Om de aanvragende instantie of u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

 • Om uw hulpvraag te kunnen beoordelen en af te handelen. 

 • Zodat we kunnen verifiëren over welke cliënt het gaat en of we niet eerder van hem of haar een aanvraag hebben gehad.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

De Stichting neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of—systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Stichting) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens om bij vervolgaanvragen efficiënter te kunnen werken en om uw eventuele voorgeschiedenis op het gebied van aanvragen te kunnen beoordelen. Hiervoor geldt een maximum bewaartermijn. Wij hanteren een beleid dat wij, nadat een aanvraag volledig is afgerond, de meeste gegevens binnen een jaar verwijderen. Dat betreft alle gegevens, met uitzondering van de NAW gegevens, contactgegevens en gegevens omtrent aard en omvang van ontvangen hulp en/of afwijzingen. Na maximaal 10 jaar na toekenning of afwijzing worden ook deze aanvraag specifieke gegevens verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De Stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien en voorzover dit nodig is voor de beoordeling en uitvoering van uw hulpvraag, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de eventuele hulpverlener die uw aanvraag begeleidt te informeren en op de hoogte te houden.  

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies of vergelijkbare technieken 

De Stichting gebruikt op hun website alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen nadat eenmaal besluit over uw aanvraag is genomen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons E-mail adres (zie boven). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.  

Functionaris gegevensbescherming 

De voorzitter van het bestuur van de stichting is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichtingen. Hij is te bereiken via het E-mail adres van de stichting (zie site).