Historie

Echtpaar Van Heumen – de Sitter

Hermanus Johannes Antonius van Heumen - notaris en advocaat - werd in 1846 in Delft geboren. In 1877 verhuisde hij naar Tiel. Hij trouwde in 1881 met Wilhelmina Petronella de Sitter. Ze kwam uit een vermogende familie. Haar vader was notaris en burgemeester van Groningen. Haar moeder was barones Rengers. Het echtpaar Van Heumen - de Sitter bleef kinderloos.

Notaris Van Heumen zat in 1927 vijftig jaar in het vak. Hij was toen 81 jaar en de oudste notaris van Nederland. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft hij schenkingen gedaan aan verschillende kerken en liefdadige instellingen.

Hij overleed in 1931 en een jaar later overleed zijn echtgenote.

Een deel van het vermogen werd bij testament nagelaten aan familie, de huisknecht en de huishoudster. ...en voorts de pensioenen beide groot vijf gulden per week aan mijn gewesen schoonmaakster weduwe Bekkerman te Tiel en aan mijn huisknecht Verhoeks...Het “echte” vermogen bestond uit grond, obligaties en aandelen en was bedoeld voor de Van Heumen - de Sitter Stichting met als doelstelling steun bieden aan Nederlands hervormde personen van goed zedelijk gedrag die door ouderdom, ziekte of een handicap behoeftig geworden zijn.

Het bestuur van de stichting gaat eigentijds met de doelstelling om. De beslissingen worden in de geest van de erflaters genomen.

aan mijn neef Hr. Hermanus Johannes Antonius van Heumen sulks zijn leven lang gedurende en voorts de pensioenen van beide groot vyf gulden per week aan mijn gewesen schoonmaakster weduwe Bekkerman te Tiel en aan zyn huisknescht Verhoeks aldaar alsmede de uitkeering groot zevenhonderd gulden 's Jaars aan Mevrouw weduwe H.K. van Heumen geboren Zuithoff te Amersfoort.

Ik verklaar op te richten en te constitueeren eene stichting ten doel hebbende uit hare jaarlyckse inkomsten te geven jaarlyksche giften aan Nederlanders, mannen en vrouwen, lidmaten van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap of eenig ander in Nederland wettig erkend Protestantsch Kerkgenootschap, van goed zedelyk gedrag en door behoefte, alsmede door ouderdom, lichaamsgebreken, voortdurende ziekte of andere door het Bestuur der Stichting te beoordelen redenen voor die begunstiging in aanmerking komende.
De Stichting zal den naam dragen "de Van Heumen - de Sitter Stichting"