Aanvragen

Het verzoek

 • Het verzoek wordt ingediend op het hiervoor bestemde aanvraagformulier (klik op de link).  
 • De aanvraag wordt ingediend door een professionele hulpverlener; de hulpverlener voegt een toelichting toe aan de aanvraag.
 • Deze ­deskun­dige (geestelijk verzorger, arts, consulent, maatschappelijk werker, ergotherapeut enz.) onderbouwt de psychische, sociale en/of medische situatie en de noodzaak van gevraagde kosten.  
 • Het betreft kosten die een directe relatie met de problematiek hebben en waarvoor geen beroep op een voorliggende voorziening kan worden gedaan.
 • Een bijdrage is alleen mogelijk om een doelmatige oplossing te realiseren.
 • Er wordt geen bijdrage gegeven niet in de kosten inzake gas, water, licht en zorgpremie.
 • Er kan eens per twee jaar een aanvraag worden ingediend. 
 • De hoogte van het bedrag wordt per situatie bepaald.
 • Er wordt rekening gehouden met de financiële omstandigheden (vermogen/inkomen).
 • De bijdrage wordt in principe overgemaakt naar de instantie die het verzoek indient.

Overige informatie

 • Alleen aanvragen die zijn voorzien van de bewijsstukken, zoals genoemd in het aanvraagformulier worden in behandeling genomen.
 • Er wordt gestreefd om binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing te nemen. 
 • De hulpverlener wordt schriftelijk geïnformeerd over de beslissing.


LET OP belangrijk:

In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke per 25 mei 2018 inging, geeft u op het moment dat u een aanvraag indient direct toestemming voor het gebruik, inzien en verwerken van uw persoonsgegevens door De Van Heumen - de Sitter Stichting.