Aanvragen

Het verzoek

 • Het verzoek wordt ingediend op het hiervoor bestemde aanvraagformulier (klik op de link).  
 • De aanvraag wordt ingediend door een professionele hulpverlener; de hulpverlener voegt een toelichting toe aan de aanvraag.
 • Deze ­deskun­dige (geestelijk verzorger, arts, consulent, maatschappelijk werker, ergotherapeut enz.) onderbouwt de psychische, sociale en/of medische situatie en de noodzaak van gevraagde kosten.  
 • Het betreft kosten die een directe relatie met de problematiek hebben en waarvoor geen beroep op een voorliggende voorziening kan worden gedaan.
 • Een bijdrage is alleen mogelijk om een doelmatige oplossing te realiseren.
 • Er kan eens per twee jaar een aanvraag worden ingediend. 
 • De hoogte van het bedrag wordt per situatie bepaald.
 • Er wordt rekening gehouden met de financiële omstandigheden (vermogen/inkomen).
 • De bijdrage wordt in principe overgemaakt naar de instantie die het verzoek indient.

Overige informatie

 • Alleen aanvragen die zijn voorzien van de bewijsstukken, zoals genoemd in het aanvraagformulier worden in behandeling genomen.
 • Er wordt gestreefd om binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing te nemen. In verband met de corona maatregelen c.q. lockdown wordt gestreefd naar een besluit te nemen binnen twaalf weken. 
 • De hulpverlener wordt schriftelijk geïnformeerd over de beslissing.


LET OP belangrijk:

In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke per 25 mei 2018 inging, geeft u op het moment dat u een aanvraag indient direct toestemming voor het gebruik, inzien en verwerken van uw persoonsgegevens door De Van Heumen - de Sitter Stichting.